ช่องทางการติดต่อ

ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance)

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

การติดต่อสอบถาม 
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
  กลุ่มงานเทคโนโลยีสถาบันราชานุกูล 
  ๔๗๓๗  ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
  โทรศัพท์: ๖๖ (๐) ๒๒๔๘-๘๙๐๐ โทรสาร: ๖๖ (o) ๒๒๔๘-๒๙๔๔
 
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
๔๗๓๗  ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์: ๖๖ (๐) ๒๒๔๘-๘๙๐๐ ต่อ ๗๐๙๑๒ โทรสาร: ๖๖ (o) ๒๒๔๘-๒๙๔๔
-ช่องทางการติดต่อ: อีเมล : pdpa2022@rajanukul.go.th