บทบาทของคณะธรรมาภิบาลข้อมูล

ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance)

บทบาทหน้าที่ของคณะธรรมาภิบาลข้อมูล

(1) มีหน้าที่ในการรตรวจสอบดูแลข้อมูลโดยตรง สร้างความมั่นใจได้ว่าการบริหารจัดการ ข้อมูลสอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน กฎระเบียบ หรือกฎหมาย
(2) มีหน้าที่ในการทบทวนและร่วมอนุมัติการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
(3) ดำเนินงานตรวจสอบคุณภาพข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับบริกรข้อมูล
(4) ระบุสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล