นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance)

การดำเนินการด้านธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ มีดังนี้

1. ประกาศ  นโยบายเว็บไซต์ของสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต (Website Policy of Rajanukul Institute Department of Mental Health, Ministry of Public Health)
ประกาศ ณ วันที่ 1  เมษายน  พ.ศ.2564
2. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต (Privacy Policy of Rajanukul Institute Department of Mental Health, Ministry of Public Health) ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564
3. นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต  (Website Security Poli-cy Rajanukul Institute Department of Mental Health, Ministry of Public Health) ประกาศ ณ วันที่ 1  เมษายน พ.ศ.2564
4. นโยบายการใช้คุกกี้ ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ.2565
5. คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)  ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565
6. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันราชานุกูล ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2565
7. ประกาศแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันราชานุกูล ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2565
8. หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันราชานุกูล ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2565
9. บันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing Activities)
10. เอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form)
11. แจ้งความยินยอมในการเก็บและใช้ข้อมูลคุกกี้ (Cookie Consent) 
12. ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Agreement) 
13. ข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล (Data Sharing Agreement)
14. ข้อตกลงการเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่วม (Joint Controller Agreement)
15. คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงานและผู้ปฏิบัติงาน 
16. หนังสือแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Breach Notification)
17. แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights Request Form)
18. หนังสือตอบกลับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights Responding)

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ วันที่สร้างไฟล์ ชนาดไฟล์
แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล-ราชานุกูล65.pdf.pdf 29 ส.ค. 2565 เวลา 10:04 น. 129K
ประกาศแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สถาบัน.pdf 29 ส.ค. 2565 เวลา 10:04 น. 129K
หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันราชานุกูล .pdf 29 ส.ค. 2565 เวลา 10:05 น. 147K
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันราชานุกูล .pdf 29 ส.ค. 2565 เวลา 10:06 น. 179K
คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565.pdf 20 ธ.ค. 2565 เวลา 14:16 น. 103K
ข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล.docx 13 ก.พ. 2566 เวลา 10:08 น. 53K
ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล.docx 13 ก.พ. 2566 เวลา 10:08 น. 57K
ข้อตกลงการเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่วม.docx 13 ก.พ. 2566 เวลา 10:08 น. 55K
คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัคร.docx 13 ก.พ. 2566 เวลา 10:08 น. 113K
แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล.docx 13 ก.พ. 2566 เวลา 10:08 น. 104K
หนังสือแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล.docx 13 ก.พ. 2566 เวลา 10:08 น. 47K
หนังสือตอบกลับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล.docx 13 ก.พ. 2566 เวลา 10:08 น. 80K
บันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสถาบันราชานุกูล.docx 13 ก.พ. 2566 เวลา 10:16 น. 50K
นโยบายการใช้คุกกี้ สถาบันราชานุกูล2565.pdf 13 ก.พ. 2566 เวลา 13:54 น. 130K